sunshine

Addysg Gorfforol.

Nôd

Datblygu cryfder, rheolaeth a chreadigedd y plant drwy eu hannog i fod yn gorfforol weithgar.

 

Amcanion

Cynhelir gwers addysg gorfforol yn wythnosol yn neuadd yr ysgol neu ar iard / cae’r ysgol.

Bydd y plant yn dilyn unedau gwaith sy’n cynnwys gymnasteg, dawns, nofio a gemau.

 

Canllawiau

  • Disgwylir i bob plentyn newid i wisg addysg gorfforol, gellir prynu gwisg ymarfer corff yr ysgol o Tees R Us.  Mae’n rhaid i bob disgybl gwisgo esgidiau ymarfer [trenyrs neu bympiau] addas ar gyfer y wers.
  • er mwyn diogelwch ni chaniateir gwisgo modrwyau, clustdlysau nac oriawr mewn unrhyw wers addysg gorfforol,
  • gofynnir yn garedig i’r rhieni hysbysu’r ysgol os oes unrhyw rheswm meddygol pan na all plentyn gymryd rhan mewn gwersi addysg gorfforol.

 

Yn ogystal â gwersi addysg gorfforol fe anogir disgyblion i gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau chwaraeon, megis gêmau pêl-droed, pêl-rwyd, gala nofio ac ati.

Drwy amrywiol brofiadau corfforol gobeithir gosod sylfaen i fywyd iach a gweithgar a dysgu pob plentyn sut i gymryd rhan a mwynhau gweithgareddau corfforol.

 

Nofio

Rydym yn ceisio sicrhau bod plant o flwyddyn 2 i flwyddyn 6 yn cael cyfle i nofio oleiaf unwaith yn ystod y flwyddyn academaidd.