sunshine

 

Clybiau a Gweithgareddau

Mae’r plant yn ymgymryd â nifer o weithgareddau amrywiol drwy’r flwyddyn ysgol.  Disgwylir i’r plant gymryd rhan a chynrychioli’r ysgol â balchder.   Mae nifer o’r gweithgareddau mewn cysylltiad â’r Urdd, ac felly, mae mwyafrif o’r plant Iau wedi ymaelodi â’r mudiad.

Perfformir cyngherddau tymhorol gan y disgyblion e.e. i’r Henoed yn ystod y Nadolig a Diolchgarwch.

 

Gwersyll yr Urdd Caerdydd a Llangrannog

Mae disgyblion Iau yr ysgol yn cael cyfle i fynychu’r gwersyll a lletya am gyfnod er mwyn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau anturus a gweithgareddau awyr agored drwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg.

Codir tâl am y cwrs, a rhoddir cyfle i  rieni dalu’n wythnosol tuag at y costau. Mae’r cwrs hwn, yn ogystal â bod yn addysgiadol, wedi profi’n gyfle gwerthfawr i’r disgyblion gyfnewid profiadau, dysgu bod yn annibynnol, meithrin dinasyddiaeth a gofalu am eraill.

 

Medrusrwydd Beicio

Mae Cymdeithas Diogelwch y Ffordd Sir Benfro mewn partneriaeth â’r ysgol yn rhoi gwersi `Diogelwch ar y Beic’ yn ogystal â threfnu cwis ar Ddiogelwch y Ffordd.

 

Cynllun Gwên

Mae gweithgaredd glanhau dannedd, gyda’r nod o wella iechyd deintyddol y plant, yn cymryd lle am 1.00 o’r gloch ar ôl cinio.  Mae’r rhaglen yn cael ei threfnu mewn ffordd ddiogel ac effeithiol a chaiff ei goruchwylio gan y staff.  Mae gan bob plentyn frws dannedd unigol adnabyddadwy ei hunan.  Mae’n rhaid cael caniatâd rhiant cyn y medr plant gymryd rhan yn y rhaglen hon.

 

 Clwb Brecwast

Mae clwb brecwast rhad ac am ddim ar gael i’r disgyblion o 8.00 i 8.30 y.b.  Mae angen cofrestru ac mae rheolau’r ysgol yn berthnasol yn ystod y cyfnod hwn.

Atgoffir rhieni nad ydynt yn defnyddio’r clwb bod cyfrifoldeb yr ysgol am y plant yn cychwyn  15 munud cyn amser swyddogol dechrau’r ysgol.  O ran safbwynt diogelwch, ni ddylai plant sydd heb gofrestru gyda’r clwb brecwast gyrraedd yr ysgol tan 8.40 y.b.

 

Clwb ar ôl Ysgol

Cynhelir Clwb ar ôl Ysgol i blant o oedran ysgol gynradd bob dydd yn ystod tymor ysgol o tan 5.15y.h. Pris y clwb (yn y lle cyntaf): £6 y plentyn, y dydd ac ar gyfer teuluoedd gyda dau blentyn neu’n fwy yn mynychu’r clwb (yn y lle cyntaf) ; £5 y plentyn, y dydd). Bydd y plant yn derbyn byrbryd yn y pris. Arweinydd y Clwb yw Miss Angharad Davies..

 

Campau'r Ddraig

Clwb chwaraeon ar ôl ysgol ar Ddydd Mercher o 3.30 i 4.15 y.p.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys rygbi, pêl-droed, pêl-rwyd ac athletau.  Ni chodir tâl am y clwb hwn.