sunshine
 73768656 Tenbyschool 5925999877 Daea0b8882 Download Logo Y Criw Nid Fi Pawb 2017 2017 (1) Lawnsiad Siarter Iaith 1 Pawb 2 Seren 2Il Sir Cymorth Cyntaf Lluniau Pelrwyd Yr Urdd 2017 Tim Gala Nofio Merched Bl3 Plus 4 Trawsgwlad

Croeso i Ysgol Hafan y Môr

Ysgol Hafan y Môr yw'r ysgol Gymraeg gyntaf yn yr ardal ac fe'i hagorwyd ym mis Medi 2016. Mae'r ysgol yn cynnwys chwe dosbarth llawn amser oed cymysg ar hyn o bryd.  Capasiti’r ysgol yw 210 o ddisgyblion llawn amser a 60 o ddisgyblion rhan-amser yn y dosbarth Meithrin. Derbynnir disgyblion i'r ysgol y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Mae niferoedd y disgyblion wedi cynyddu'n sylweddol ers agor yr ysgol ac rydym yn parhau i dyfu.

Yn ogystal â'r ysgol, mae gennym Gylch Meithrin ar y safle, sydd ar agor yn ddyddiol ar gyfer plant 2 oed.  Mae Cylch Ti a Fi ar gael hefyd sy'n rhedeg ar fore Mercher, prynhawn Iau a bore Gwener. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau cyn-oed ysgol drwy'r ysgol.

Datganiad o Genhadaeth

(Ffocws ar heddiw)

 

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol magu hyder ac i ddatblygu eu llawn botensial.

 

Datganiad o Genhadaeth

(Ffocws ar y dyfodol)

 

Yn Ysgol Hafan y Môr, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus, diogel a symbylus sydd yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu ddisgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i’w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol Gymraeg cariadus, digidol a chefnogol.

 

 

Amcanion Cyffredinol

 I sicrhau bod ein dysgwyr yn uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I sicrhau bod ein dysgywr yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I sicrhau bod ein dysgywr yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I sicrhau bod ein dysgywr yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas; (‘Dyfodol Llwyddiannus’)

I gynnig addysg Gymraeg fydd yn galluogi pob plentyn i gyrraedd hyfedredd cyfartal yn y Gymraeg a'r Saesneg erbyn diwedd CA2;

I sicrhau bod pawb yn gweithio at alluogi pob plentyn i gyrraedd ei lawn botensial yn y Sgiliau Sylfaenol, sef Llythrennedd, Rhifedd, TGCh a sgiliau meddwl;

I alluogi pob unigolyn i ddod yn hyderus ac yn annibynnol yn ei ddysgu;

I annog y plant i ddangos ystyriaeth a pharch tuag at eiddo ac at eraill;

I annog y plant i ddangos balchder yn eu gwaith a'u hymddygiad ac i geisio am ragoriaeth yn ôl eu dawn ac aeddfedrwydd;

I ddatblygu'r Gymraeg fel iaith gyfrwng (yn addysgol ac yn gymdeithasol);

I alluogi pob plentyn i ddatblygu ei hunaniaeth ddiwylliannol ei hun ac ar yr un pryd hyrwyddo ei ddealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a'u parchu;

I gael awyrgylch agored glòs sy'n cynnwys rhieni, y gymuned a'n holl randdeiliaid.

 

 

Presenoldeb Wythnosol:

 (wythnos yn gorffen:8.11.19)

 

95.22%

 

*Presenoldeb ysgol gyfan: 94.82%

 

*PRESENOLDEB Y FLWYDDYN ACADEMAIDD 2018/19: 

95.85%*

Newyddion ffantastig - Uwchben targed yr ysgol o 95.1% -

diolch am eich cydweithrediad.

 

*Presenoldeb Tymor yr Haf 2019: 95.4%

*Presenoldeb Tymor Gwanwyn 2019: 96.25%

*Presenoldeb Tymor yr Hydref 2018: 95.2%

 

Targed Presenoldeb: 95.2% (2019-20)

 

Bwletin Wythnosol