sunshine
 73768656 Tenbyschool 5925999877 Daea0b8882 Download Logo Y Criw Nid Fi Pawb 2017 2017 (1) Lawnsiad Siarter Iaith 1 Pawb 2 Seren 2Il Sir Cymorth Cyntaf Lluniau Pelrwyd Yr Urdd 2017 Tim Gala Nofio Merched Bl3 Plus 4 Trawsgwlad

Croeso i Ysgol Hafan y Môr

Ysgol Hafan y Môr yw'r ysgol Gymraeg gyntaf yn yr ardal ac fe'i hagorwyd ym mis Medi 2016. Mae'r ysgol yn cynnwys chwe dosbarth llawn amser oed cymysg ar hyn o bryd.  Capasiti’r ysgol yw 210 o ddisgyblion llawn amser a 60 o ddisgyblion rhan-amser yn y dosbarth Meithrin. Derbynnir disgyblion i'r ysgol y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Mae niferoedd y disgyblion wedi cynyddu'n sylweddol ers agor yr ysgol ac rydym yn parhau i dyfu.

Yn ogystal â'r ysgol, mae gennym Cylch Meithrin ar y safle, sydd ar agor yn ddyddiol ar gyfer plant 2 oed a Cylch Ti a Fi sy'n rhedeg ar fore Mercher, prynhawn Iau a bore Gwener. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau cyn-oed ysgol drwy'r ysgol.

 

Prif nodau ac amcanion Ysgol Hafan y Môr yw:

Darparu amgylchedd dysgu hapus, diogel a chroesawgar i bob plentyn.

Datblygu disgyblion sydd yn llwyr, ddwyieithog.

Hyrwyddo pleser mewn dysgu drwy adeiladau a datblygu cryfderau a thalentau unigol ein holl ddisgyblion.

Galluogi pob disgybl i ddatblygu y sgiliau, gwybodaeth a’r dealltwriaeth i fod yn ddysgwr llwyddiannus ac hyderus.

Cynnal a gwella safonau cyflawniad ein disgyblion yn ogystal â sgiliau a datblygiad proffesiynol ein holl staff

Datblygu sgiliau, gwybodaeth a’r agweddau angenrheidiol i’n disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac effeithiol yn eu cymuned leol yn ogystal â’r gymuned ehangach.

Sicrhau cydweithrediad, ymddiriedaeth a chefnogaeth rhwng holl aelodau cymuned ein hysgol er mwyn lles a datblygiad ein disgyblion.

 

 

Presenoldeb Wythnosol:

 (wythnos yn gorffen:21.09.18)

 

96.94%

 

Targed Presenoldeb: 95.1%

 

Bwletin Wythnosol